Een succesvolle Resultaatgerichte Samenwerking begint én eindigt bij de inspecteur

Wat is de rol van de inspecteur in een Resultaatgerichte Samenwerking en hoe goed wordt er eigenlijk geïnspecteerd in de praktijk?  Wat zijn de ervaringen van de auditor van Bureau Onderhoud? In deze blog krijg je antwoord op die vraag in de vorm van tips naar aanleiding van de audits die wij uitvoeren. De audits zijn onderdeel van het RGS-auditprogramma en richten zich in hoofdlijnen op de processen: aanbieding, uitvoering en oplevering.

Planontwikkeling en -uitwerking

Op basis van de vraagspecificatie voert de inspecteur de projectopname uit. Het complex wordt geïnventariseerd en geïnspecteerd door of onder verantwoordelijkheid van de planvormer. Deze projectopname bestaat onder andere uit een inspectie van de technische staat van bouwdelen en de afwerking in relatie tot de gestelde kwaliteitsuitgangspunten. De inspectie gebeurt meestal op basis van een steekproef. De meetresultaten vormen de basis voor analyse: aard, oorzaak en trend van de gebreken. Hierna kiest de planvormer concrete maatregelen, benoemt scenario’s en rekent deze door.

Projectvoorbereiding en -uitvoering

Het onderhoudsbedrijf bewaakt zelf actief de kwaliteit tijdens de uitvoering van het project, zowel van het product als het proces. Per type activiteit meet en rapporteert de inspecteur van het onderhoudsbedrijf volgens het plan kwaliteitsbeheersing of aan de eis en norm wordt voldaan. Onderdeel van het plan kwaliteitsbeheersing is het keuringsplan. Hierin staat welke overeengekomen prestaties wanneer door wie, hoe, en op welke wijze worden gemeten en verantwoord.

Projectoverdracht en beheerfase

Nadat het project gereedgemeld is, wordt de aanvangsmeting door de inspecteur van het onderhoudsbedrijf uitgevoerd. De inspecteur vergelijkt de meetresultaten met de overeengekomen prestaties en bij een positief resultaat worden deze ter verantwoording ‘opdracht voldaan’ gerapporteerd aan de opdrachtgever. Vervolgens start de beheerfase.

Aan het einde van de onderhoudscyclus voert de inspecteur de eindmeting uit om de eindkwaliteit vast te stellen. Als de eindkwaliteit voldoet aan de vooraf gestelde en overeengekomen eisen én beide partijen tevreden zijn over de samenwerking is dit de start van de volgende onderhoudscyclus.

Conclusie

De inspecteur vervult een essentiële rol in een resultaatgerichte samenwerking. Inspecties vormen de basis voor meetbare, resultaatgerichte afspraken, van het begin tot het eind van een onderhoudstraject. We merken gelukkig op dat partijen steeds beter inzien dat goede metingen helpen bij het beheersen van risico’s, het verbeteren van kwaliteit en het verlagen van kosten.

Hopelijk helpen onze tips om nog betere resultaten te bereiken. Wil je meer weten, aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Nieuwsbrief